Současnost

Jsme plně organizovaná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem a průměrným počtem 18 žáků na třídu. Naším hlavním cílem je prostřednictvím moderních metod výuky poskytovat kvalitní vzdělávání všem žákům s ohledem na jejich individuální schopnosti. V hodinách využíváme prvky tvořivé školy, kooperativní vyučování a individuální přístup, žákům se specifickými poruchami učení zajišťujeme reedukaci. Nadané a talentované žáky podporujeme v účasti v celé řadě soutěží a olympiád a umožňujeme jim tak využívat a zdokonalovat jejich potenciál.
Od 3. ročníku se žáci začínají učit první cizí jazyk – angličtinu, která se postupně stává naší "druhou mateřštinou". Od 7. ročníku vyučujeme němčinu jako druhý cizí jazyk, v současnosti nejvíce žádaný mnoha firmami na českém trhu práce.
Svůj volný čas mohou žáci trávit v některém z řady zájmových útvarů, které jim nabízíme bezplatně. V dnešní době, kdy ve společnosti narůstají negativní jevy jako drogová závislost, šikana, agresivní chování, vandalismus apod., je tato činnost nesmírně důležitá.
Žáci mají k dispozici nové víceúčelové hřiště s kvalitním povrchem, tělocvičnu, počítačovou učebnu s připojením na internet, velmi dobře vybavené dílny, cvičnou kuchyňku a nové šatny se skříňkami. V sedmi učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule a dataprojektory. Škola má vlastní jídelnu i vývařovnu, ve které kuchařky připravují kvalitní a chutnou "domácí stravu" pro děti z MŠ i žáky základní školy.

Výsledky naší práce jsou ovlivňovány mimo jiné i intenzitou spolupráce s našimi hlavními partnery. Vynikající a neocenitelná je spolupráce se zřizovatelem Obec Olšany u Prostějova, který finančně značně podporuje úspěšnou činnost školy. Významným partnerem je Sdružení rodičů a přátel dětí školy, které financuje a organizuje řadu akcí pro naše žáky a děti z mateřské školy a jehož členové ochotně přiloží ruku k dílu, kdykoliv je třeba.
Školská rada s kvalitním personálním obsazením nám schvaluje základní dokumenty a sleduje změny ve školním vzdělávacím programu. V zájmu vstřícného přístupu k těm nejdůležitějším, tedy rodičům našich žáků, poskytujeme možnost pravidelných konzultací v odpoledních hodinách s ohledem na jejich pracovní dobu.
Školní webové stránky poskytují svým návštěvníkům aktuální informace o tom, co se děje ve škole. Budeme rádi, když i Vy se zapojíte do zlepšování činnosti školy jakýmkoli způsobem ke spokojenosti všech.

Pod "křídly" naší školy je nejenom 1. a 2. stupeň ZŠ, ale také školní družina a od roku 2003 mateřská škola a školní jídelna. Znamená to tedy, že spravujeme několik budov. Hlavní budovu, s ní pomocí chodby propojenou starou budovu a školku s kuchyní.

Po rozsáhlé a nákladné přestavbě v letech 2002-2003 a dalších úpravách v roce 2010 se výrazně zlepšilo pracovní prostředí žáků i učitelů. Škola má vlastní tělocvičnu a dobře vybavenou počítačovou učebnu s připojením na Internet. Díky spolupráci s místním Sokolem má škola k dispozici hřiště s kvalitním povrchem.

Do školní výuky je každoročně zařazen mimo jiné plavecký výcvik pro žáky 1. stupně a kurz dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Škola organizuje školu v přírodě pro žáky prvního stupně a lyžařský výcvik pro žáky druhého stupně.

V průběhu školního roku probíhá na škole řada soutěží a společných akcí. Některé jsou pořádány pro jednotlivé třídy, jiné pro celou školu.

K nejvýznamnějším aktivitám patří:

AKCE PRO VEŘEJNOST

- program na vítání občánků na OÚ

- program při návštěvě jubilantů u příležitosti životního výročí

- program pro děti MŠ (a jejich rodiče) při loučení se školkou

- výstava výtvarných prací v obci

- dny otevřených dveří, rozsvěcení vánočního stromku

- Májové koncerty

SOUTĚŽE

- soutěž v recitaci, čtení a dramatizaci

- pěvecká soutěž (účast v okresním kole "O hanáckého kohóta")

- výtvarné soutěže

- účast na dopravní soutěži v Prostějově

- vědomostní soutěže

- spellingová soutěž

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A TURNAJE

- závody na koloběžkách a kolečkových bruslích, ledová bruslařská soutěž

- Starostův hanácký vdolek – soutěž škol regionu

- Pohár starostů – soutěž škol regionu

- školní turnaje ve florbalu, odbíjené, košíkové ...

- vybíjená smíšených družstev pro 1. stupeň

ZÁBAVNÉ AKCE

- karneval pro žáky 1. stupně

- "Piškvorkiáda"

- soutěživé dopoledne ke Dni dětí

- turnaj v deskových hrách

ZÁJEZDY, VÝLETY, VÝJEZDY

- adaptační kurzy

- návštěva výstav v Olomouci a Prostějově

- návštěva divadelních představení pro 1. a 2.stupeň

- návštěva Lanového centra v Olomouci

- školní výlety a exkurze (Kroměříž, Bouzov a Javoříčko, Baťův kanál, PVE Dlouhé Stráně a Praděd, Moravský kras ...)

DALŠÍ AKCE

- sběr vršků, zapojení školy do akce "Školní mléko"

- olympiády – zeměpis, přírodopis, matematika

- všemožné kroužky


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.